KÂMÎ, Mustafa Kâmî Çelebi

(d.?/?-ö.1084/1673-1674)

divan şairi

 

Kâmî hakkında kaynaklarda fazla bilgi yoktur. Manisalı olan şairin adı Mustafa Çelebi’dir. 1084 / 1673-74’te vefat etmiştir.

Kaynakça

Erdem, Sadık (hzl.)(2013). Mehmed Sâlih Yümnî. Tezkire-i Şu’arâ-i Yümnî. İnceleme-Tenkidli Metin- İndeksli Tıpkıbasım. Ankara: AKM Yay. 18.

Kurnaz, Cemal ve M. Tatçı (hzl.)(2001). Mehmed Nâil Tuman Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay. 845.

Müstakimzâde Süleyman Sadeddin (2000). Mecelletü’n-nisab fi’n-niseb ve’l künâ ve’l-elkab. (Tıpkıbasım). Ankara: KB Yay. 364.

Özcan, Abdülkadir (1989). Şeyhî Mehmed Efendi Şakaik-i Nu’maniye ve Zeyilleri Vekayiü’l-Fudalâ. C. 1. İstanbul: Çağrı Yay. 688.

DOÇ. DR. İBRAHİM HALİL TUĞLUK
Madde Yazım Tarihi: 09.10.2014
Güncelleme Tarihi:

Eserlerinden Örnekler


Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün

 

‘Îd olsa niyâz eylesem ol yâr elin öpsem

Agyâra elin virmese tekrâr elin öpsem 

(Özcan, Abdülkadir (1989). Şeyhî Mehmed Efendi Şakaik-i Nu’maniye ve Zeyilleri Vekayiü’l-Fudalâ. C. 1. İstanbul: Çağrı Yay. 688.)

 

Resim ve Minyatür Bulunmamaktadır.

Bestelenmiş Eser Bulunmamaktadır.

Seslendirilmiş Eser Bulunmamaktadır.