TURÂBÎ, Emir Efendizâde, Derviş Ömer

(d.?/?-ö.1139/1726)

divan şairi

 

Asıl adı Ömer’dir. Sinoplu olan şair, Emîr Efendi adıyla tanınan bir zatın oğludur. Küçük yaştan itibaren ilim tahsiline başlamıştır. Dünyaya meyletmeyen bir yapıya sahip olan şair, ömrünü daha çok uzlet içinde geçirdi. Sinop’ta Sultan Alaadin camiinde inzivaya çekilmiş, 1108 / 1696-97’de İstanbul’ gelerek o esnada Anadolu kazaskerliğinden mazul olan Ak Mahmûd Efendi’ye (ö. 1704) intisap etti. Uzun müddet Ak Mahmûd Efendi’ye hizmet etmiş onun vefatında sonra memleketine dönüp yine uzleti tercih etti. Burada kanaat içinde bir hayat yaşamaya devam etti.

Sinop’ta Seyyid Bilal tekkesinde uzlete çekilmişken 1139 / 1726-27’de vefat etmiştir (İnce 2005: 260).
Âşıkâne şiirleri vardır (Erdem 1994: 52). Sâlim hem şiirlerinin çok olmadığını hem de şiirde çok maharetli olmadığını belirtir (İnce 2005: 260).
Degişmem zevkı ekdâre gınâyı neyleyim hergiz / Libâs-ı fakrımı ben hil’at-ı şâhâneye vermem (İnce 2005: 261; Erdem 1994: 53)
 

Kaynakça

Erdem, Sadık (1994). Râmiz ve Âdâb-ı Zurafâ’sı İnceleme-Tenkidli Metin-İndeks-Sözlük. Ankara: AKM Yay: 53.

İnce, Adnan ( 2005).Sâlim Efendi. Tezkiretü’ş-Şu’arâ.Ankara: AKM Yay. 260-261.

Kurnaz, Cemal - Mustafa Tatçı. (2001). “Turâbî”.Nail Tuman, Tuhfe-i Nâilî. C. I.Ankara: Bizim Büro Yay. 129.
 

DOÇ. DR. İBRAHİM HALİL TUĞLUK
Madde Yazım Tarihi: 01.10.2014
Güncelleme Tarihi:

Eserlerinden Örnekler


Mefâ’îlün Mefâ’îlün Mefâ’îlün Mefâ’îlün

Degişmem zevkı ekdâre gınâyı neyleyim hergiz

Libâs-ı fakrımı ben hil’at-ı sâhâneye vermem (İnce 2005: 261; Erdem 1994: 53)
 

 

Resim ve Minyatür Bulunmamaktadır.

Bestelenmiş Eser Bulunmamaktadır.

Seslendirilmiş Eser Bulunmamaktadır.