KÂNÎ, Mustafa Kânî Efendi

(d.?/?-ö.1104/1692-93)

divan şairi

 

Üsküdarlı olan şairin adı Mustafa Efendi’dir. Divan-ı Sultanî kâtiplerindendir. Küçük ruznâmeci ve tezkireci olmuştur. (İnce, 2005: 593; Belîğ, 1989: 348; Şeyhî, 1989: 117) Edirne’de 1104 / 1692-93’te vefat etmiştir.
Nail Tuman, şairi Kâmî olarak kaydetmiştir. (Tuman, 2001: 845).
 

Kaynakça

Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün

Uşşâka aceb bir dem-i hurrem bulınur mı

Üftâde-i çâh-ı gama merhem bulınur mı 

(İnce, Adnan. ( 2005). Sâlim Efendi Tezkiretü’ş-Şu’arâ. Ankara: AKM Yay. 593).

DOÇ. DR. İBRAHİM HALİL TUĞLUK
Madde Yazım Tarihi: 07.09.2014
Güncelleme Tarihi:

Eserlerinden Örnekler


İsmail Beliğ Efendi (1998). Nuhbetü’l-Âsâr li-Zeyli Zübdeti’l-Eş’âr (Beliğ Tezkiresi). hzl. Abdülkerim Abdülkadiroğlu. Ankara: AKM Yay. 348.

İnce, Adnan. ( 2005). Sâlim Efendi Tezkiretü’ş-Şu’arâ. Ankara: AKM Yayını. 268-593.

Kaplan, Mahmut (2004). “Şuara Tezkireelrine Göre Üsküdar Şairleri”. Üsküdar Sempozyumu I. Bildiriler. C. 2. İstanbul. 242.Mehmed Süreyya (1996). Sicill-i Osmânî. hzl. Akbayar, Nuri-Kahraman, Seyit Ali, C. 3. İstanbul: Tarih Vakfı Yay. 866.

Kurnazü, Cemal - Mustafa Tatçı.(2001). “Kâmî”. Nail TumanTuhfe-i Nâilî. C. II. hzl. Ankara: Bizim Büro Yay. 845.

Özcan, Abdulkadir (1989). Şakaik-i Nu’mâniye ve Zeyilleri, Vekayiü’l-Fudalâ II Şeyhî Mehmed Efendi. İstanbul: Çağrı Yay. 866.

 

Resim ve Minyatür Bulunmamaktadır.

Bestelenmiş Eser Bulunmamaktadır.

Seslendirilmiş Eser Bulunmamaktadır.