DERVİŞ HASAN ZİHNÎ

(d.?/?-ö.1128/1715)

divan şairi

 

Asıl adı Hasan olan şairin doğum tarihi belli değildir. Bursalı (Belîğ, 1998: 84; Güftî, 2001: 126) ve İstanbullu (Ali Enver, 79; Genç, 2000: 208) olduğu kaynaklarda belirtilir. Mevlevi tarikatına intisap eden Derviş Hasan, tarikat terbiyesini Kasımpaşa Mevlevîhânesi şeyhi Seyyid Fâzıl Halîl Efendi’den aldı. Derviş Hasan Zihni ve Musahib Paşa Zihnisi denmekle meşhur olan şair, seyahati çok sevdiği için birçok memleket gezdi. Özellikle Tebriz’de Sâib zaviyesinde çok zaman kaldı ve orada Molla Ehlî gibi zatlarla sohbet etme imkanı buldu. Döndüğünde Sâ’ib Divanı’nı birlikte getirdi. Böylece Anadolu’ya Sâ’ib Divanı’nı ilk getiren şahıs o oldu. Dervîş Hasan Zihnî, 1128 / 1715’te vefat etti
Üç dilde de şiir yazabilen şair, şiir ve inşada meşhurdur. Divanı olduğu kaynaklarda belirtildi. (Ali Enver, 79-80; Genç, 2000: 208)
 

Kaynakça

Ali Enver (1309). Semâhâne-i Edeb. İstanbul: Âlem Matbaası. 79-80.

Genç, İlhan (2000). Tezkire-i Şuarâ-yı Mevleviyye. Ankara: AKM Yay. 207-208.

İsmail Beliğ Efendi (1998). Nuhbetü’l-Âsâr li-Zeyli Zübdeti’l-Eş’âr (Beliğ Tezkiresi). Ankara: AKM: 84-85.

Kurnaz, Cemal - Mustafa Tatçı. (2001). “Zihnî ”. Nail Tuman, Tuhfe-i Nâilî. C. I. hzl. Ankara: Bizim Büro Yay. 293-294.

Ünver, Niyazi (2007). “Zihnî”. Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. Ankara: AKM Yay. 728-729.

Yılmaz, Kâşif ( 2001). Güftî ve Teşrifetü’ş-Şuarâ’sı. Ankara: AKM Yay. 126-128.

DOÇ. DR. İBRAHİM HALİL TUĞLUK
Madde Yazım Tarihi: 05.09.2014
Güncelleme Tarihi:

Eserlerinden Örnekler


Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilün

İstedüm bûse lebinden deheni itdi sükût

Teng yerdür ne disün cây-ı cevâb olmayıcak

 

Şu’le-i hüsne tahammül mi ider burka’-ı nâz

Ârız-ı yâra hayâ rengi nikâb olmayıcak


Geçmem ol dest-i muhannâ hevesinden Zihni (yâ)

Ol perînün eli kanumla hızâb olmayıcak


Mefâ’îlün Mefâ’îlün Mefâ’îlün Mefâ’îlün

Hevâlar mu’tedil seyr ü seyâhat idecek demdür

Velî dil pîç-tâb-ı zülf-i dilberden dahi hamdur

 

Seni pîrâne ser-üftân ü hîzân Zihniyâ şimdi

Çeken Îrân-zemîne nutk-ı Sâ’ib şi’r-i mülhemdür

Ali Enver (1309). Semâhâne-i Edeb. İstanbul: Âlem Matbaası. 80.

 
 

Resim ve Minyatür Bulunmamaktadır.

Bestelenmiş Eser Bulunmamaktadır.

Seslendirilmiş Eser Bulunmamaktadır.