FÂHİM, AHMED, Molla Ahmed Fâhim Efedi

(d.?/?-ö.1117/1705)

divan şairi

 

Şairin hayatı hakkında bilinenler azdır. Diyarbakırlı olan Ahmed Fâhim’in doğum tarihi bilinmemektedir. Hayatının ilk dönemlerinde eğitimini almıştır. Kömürcülükle meşgul olduğu için Molla Ahmed Fâhım olarak meşhur oldu. Diyarbakır’da 1117 / 1705’te vefat etmiştir. Döneminde yaşamış bazı şairlerle karşılıklı yazılmış şiirleri vardır. (Arslan, 1994: 70; Beysanoğlu, 1996: 154)

Kaynakça

Arslan, Mehmet (1994). Mecma-ı Şuarâ ve Tezkire-i Üdebâ: Mehmet Sirâceddin. Sivas: Dilek Matbaacılık. 70.

Beysanoğlu, Şevket (1996). Diyarbakırlı Fikir ve Sanat Adamaları. C. 1. Ankara: San Matbaası. 154.

Güner, Galip, Güner, Nurhan (2003). Ali Emiri Efendi, Esâmi-i Şuarâ-yı Âmid. nşr. Abdülkerim Abdülkadiroğlu, Ankara: Anıl Matbaası. 43.

Kurnaz, Cemal-Tatçı, Mustafa (2001). “Ahmed veya Fâhim”.  Nail TumanTuhfe-i Nâilî. C. I . Ankara: Bizim Büro Yay. 14.

DOÇ. DR. İBRAHİM HALİL TUĞLUK
Madde Yazım Tarihi: 05.09.2014
Güncelleme Tarihi:

Eserlerinden Örnekler


Mef’ûlü Fâ’ilâtü Mefâ’îlü Fâ’ilün

Bir serv-i nev-resîdeye üftâdedür gönül

Bend-i fenâyi-i dehrden âzâdedür gönül

 

Bir câlis-i serîr-i hevâdur misâl-i bû

Şehr-i diyâr-ı mihnete beg-zâdedür gönül

Arslan, Mehmet (1994). Mecma-ı Şuarâ ve Tezkire-i Üdebâ: Mehmet Sirâceddin. Sivas: Dilek Matbaacılık. 70.

 

Resim ve Minyatür Bulunmamaktadır.

Bestelenmiş Eser Bulunmamaktadır.

Seslendirilmiş Eser Bulunmamaktadır.