RECEB, Dervîş Tarîkatî

(d.?/?-ö.1100/1688-89)

divan şairi

 

Konyalı olan şair, Mevlevi’dir. Çelebi Abdulhalim (ö.1679)’e intisap etti. Özellikle talik yazıda üstat olan Receb Dede zamanın çoğunu mesnevi istinsah etmekle geçirdi.. Ömrünün çoğunu Mevlana’nın türbesinde hizmet ederek geçirmiştir. Receb Dede, Receb Tarîkatî Dede olarak tanındı 1100 / 1688-1689’da vefat eden Receb Dede Konya Mevlevihanesi’ne defnedildi.

Kaynakça

Açık, Nilgün (2007). “Receb”. Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C. 7. Ankara: AKM Yay. 304.

Ali Enver 1309 [1893-94]). Semâhâne-i Edeb. İstanbul: Âlem Matbaası. 1309 [1893-94]). 87.

Genç, İlhan (2000). Tezkire-i Şuarâ-yı Mevleviyye. Ankara: AKM Yay. 220-221.

Kurnaz, Cemal - Mustafa Tatçı (2001). “Receb”. Nail Tuman Tuhfe-i Nâilî. Ankara: Bizim Büro Yay.C. I. 326.

Mehmed Süreyya (1996). Sicill-i Osmânî. hzl. Akbayar, Nuri- Kahraman, Seyit Ali C. 5. İstanbul: Tarih Vakfı Yay. 1624.

Müstakimzade Süleyman Sadeddin (1928). Tuhfe-i Hattâtîn. İstanbul: Devlet Matbaası. 202.

Sâkıb Mustafa Dede [(1283) (1867)]. Sefîne-i Nefîse-i Mevleviyân. C. III. Mısır (Kâhire): Matbaa-i Vehbiyye. 102.

DOÇ. DR. İBRAHİM HALİL TUĞLUK
Madde Yazım Tarihi: 03.09.2014
Güncelleme Tarihi:

Eserlerinden Örnekler


Fâilâtün Mefâilün Feilün

Cânumuz yoluna fedâ idelüm

Ölmeden borcumuz edâ idelüm

 

Pâk-bâzân içünde sultânum

Ney gibi biz de hoş-sadâ idelüm

 

Cevr ü hecri ki sen revâ göresin

Biz kimin dergehine dâd idelim

Genç, İlhan (2000). Tezkire-i Şuarâ-yı Mevleviyye. Ankara: AKM Yay. 221.

 

Resim ve Minyatür Bulunmamaktadır.

Bestelenmiş Eser Bulunmamaktadır.

Seslendirilmiş Eser Bulunmamaktadır.