RÛHÎ, Mehmed Rûhî Bey

(d.?/?-ö.?/?)

divan şairi

 

Enderunlu Mehmed Ruhi Bey’dir. Gümrükemini İsmail Ağa’nın oğludur. Sultan IV. Mehmed dönemi şairlerindendir.

Kaynakça

Tayyarzade Ata Bey (1876). Atâ Tarihi. İstanbul: C. 4. 198.

Kurnaz, Cemal - Mustafa Tatçı (2001). “Rûhî”. Nail TumanTuhfe-i Nâilî. Ankara: Bizim Büro Yay.. C. I. 381.

Ünver, Niyazi (2007). “Rûhî”. Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. AKM Yay. C. 7. 365.

DOÇ. DR. İBRAHİM HALİL TUĞLUK
Madde Yazım Tarihi: 02.09.2014
Güncelleme Tarihi:

Eserlerinden Örnekler


Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün

Hîç gitmege yok niyeti menziline dilden

Hoşnûd gibi gussa vü gam âh yerinden 


Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün

Hem-râhım olur sâye-sıfat kande gidersem

Baht-ı siyehim var ise sû-i ‘amelimdir 

Tayyarzade Ata Bey (1876). Atâ Tarihi. İstanbul: C. 4. 198.

 

Resim ve Minyatür Bulunmamaktadır.

Bestelenmiş Eser Bulunmamaktadır.

Seslendirilmiş Eser Bulunmamaktadır.