KAVLÎ, Mustafa

(d.?/?-ö.1032/1622)

divan şairi

 

Asıl adı Mustafa olan Kavlî’nin doğum tarihi belli değildir. Ergenelidir. Bektâşî tarikatındandır. (Zavotçu 2009: 127; Altun 1997: 55) 1032 / 1622’de Ergene’de vefat etti. (özcan 1989: 92) Son derce nazik ve zarif insan olarak tanınmıştır.(Zavotçu 2009: 127)
Farsça ve Türkçe şiirleri vardır (Altun, 1997: 55)
 

Kaynakça

Altun, Kudret (1997). Tezkire-i Mûcib. Ankara: AKM Yay.. 55.

Özcan, Abdülkadir (hzl.) (1989). Şeyhî Mehmed Efendi, Vekâyiü’l-Fuzalâ. Şakâyık-ı Nu'mâniye ve Zeyilleri İstanbul: Çağrı Yay. 92.

Kurnaz, Cemal-Mustafa Tatcı (hzl.). (2001). Tuhfe-i Nâilî, Mehmet Nail Tuman. Ankara: Bizim Büro Yay.832.

Zavotçu, Gencay (2009). Zehr-i Mâr-Zâde Seyyid Mehmed Rızâ Hayatı, Eserleri, Edebi Kişiliği ve Tezkiresi. 127. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10746,metinpdf.pdf?0

DOÇ. DR. İBRAHİM HALİL TUĞLUK
Madde Yazım Tarihi: 02.09.2014
Güncelleme Tarihi:

Eserlerinden Örnekler


O meh-i bedr-i dücâ va’de-i dîdâr itdi
Kavliyâ gice gözede sava gör uyhuyı (Özcan1989: 92)

 

Bu cihân bir noktadur taşra kayundur hâmemüz
Agzı pekdür kimseye ammâ açılmaz nâmemüz 

(Zavotçu, Gencay (2009). Zehr-i Mâr-Zâde Seyyid Mehmed Rızâ Hayatı, Eserleri, Edebi Kişiliği ve Tezkiresi. 127. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10746,metinpdf.pdf?0 127)

 

 

Resim ve Minyatür Bulunmamaktadır.

Bestelenmiş Eser Bulunmamaktadır.

Seslendirilmiş Eser Bulunmamaktadır.