KÂMÎ, Ahmed

(d.?/?-ö.1100/1688)

divan şairi

 

Manisalı olan şairin adı Ahmed’dir ve Dervîş Çelebi olarak tanınmıştır. İstanbul’a geldiği bilinmekle birlikte İstanbul’a ne zaman geldiği konusunda herhangi bir bilgi yoktur. (Yılmaz 2001: 211). 1010 / 1688’de vefat etti. Hayatı hakkında geniş bilgiler bulunmayan şairin şiiriyle ilgili değerlendirmeler Güftî’nin Teşrîfâtu’ş-şuarâsı’nda vardır. Güftî, Kâmî’nin şiirini sert bir dille hatta müstehcen ifadelerle eleştirir. Şiirlerini, kaba bir nazirecilik anlayışı içinde yazdığını ifade eden Güftî, onları, kaba, anlamsız, cansız, renksiz bulur (Yılmaz 2001: 211-212).

Kaynakça

Kurnaz, Cemal - Mustafa Tatçı.Tuman (2001). “Kâmî ”. Nail Tuman Tuhfe-i Nâilî. Ankara: Bizim Büro Yay. C. II. 845.

Yılmaz, Kâşif (2001). Güftî ve Teşrîfâtü’ş-Şu’arâsı. Ankara: AKM Yay. 210-212.
 

DOÇ. DR. İBRAHİM HALİL TUĞLUK
Madde Yazım Tarihi: 02.09.2014
Güncelleme Tarihi:

Eserlerinden Örnekler


Fe’ilâtün Mefâ’ilün Fe’ilün

Bezm-i gamda idüp tamâm-ı sühan

Her sözüm oldı ihtilâm-ı sühan

 

Bana taklîd idemez Kâmî

Bir alay müflis-i cüdâm-ı sühan 

Yılmaz, Kâşif (2001). Güftî ve Teşrîfâtü’ş-Şu’arâsı. Ankara: AKM Yay. 212.

 

Resim ve Minyatür Bulunmamaktadır.

Bestelenmiş Eser Bulunmamaktadır.

Seslendirilmiş Eser Bulunmamaktadır.