SÂFÎ, Dervîş Sâfî Efendi

(d.?/?-ö.1100/1688)

divan şairi

 

Serezli olan şairin asıl adı Ahmed’dîr. Mevlevî olan şair, önce Kerîm Dede’in terbiyesinde yetişti.. Daha sonra Yenişehir Fenerde Vecdî Dede’ye intisap etti. Yenişehir Mevlevihanesi’nde uzun müddet kalan şair, burada Manevi Dede ve Şeyh Muhammed Dede’yle sohbet etme imkânı buldu. Sâfî, 1100 /1688’de Yenişehir Mevlevihanesi’nde vefat etmiş ve burada defnedildi.
Esrâr Dede şiir ve inşada yetenekli olduğunu belirtmektedir. Ancak şairin tezkirelerdeki şiirlerinin dışında elimize ulaşan bir eseri yoktur. İranlı şair ve mutasaavıf Feridüddin Attar ile ilgili bilgisinin üst seviyede olduğu belirtilir. (Genç 2000: 313)

Kaynakça

Açık, Nilgün (2007). “Sâfî” Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C. 7: AKM Yay. s. 428.

Ali Enver (1309). Semâhâne-i Edeb. İstanbul: Âlem Matbaası. 1309 [1893-94]) 139.

Genç, İlhan (2000). Tezkire-i Şuarâ-yı Mevleviyye. Ankara: AKM Yay. 312-314.

Kurnaz, Cemal -Mustafa Tatçı. (2001). “Receb”. Nail Tuman Tuhfe-i Nâilî. C. II. Ankara: Bizim Büro Yay. 536.


 

DOÇ. DR. İBRAHİM HALİL TUĞLUK
Madde Yazım Tarihi: 02.09.2014
Güncelleme Tarihi:

Eserlerinden Örnekler


Fe’ilâtün Fe’ilâtün Fe’ilâtün Fe’ilün

Bildi bir dürr idügün atmadı yabâna seni

Togdıgun gibi sarup sarmaladı ana seni

 

Ko bu bilmezligi kim kendüyi bildürmek içün

Kodı Hallâk-ı ezel sûret-i insâna seni

 

Rahm-ı mâder gibi zindâna giriftâr oldun

Mâlik idince Hudâ Yûsuf-ı irfâna seni

 

Sükker-i nazm ile mir’ât-ı safâ-yı kalbün

Söyledürse n’ola tûtî gibi yârâna seni

 

Mahlasun Sâfî ise terk ide gör gıll u gışı

İrgürür himmet-i âlî dahi akrâna seni 

Genç, İlhan (2000). Tezkire-i Şuarâ-yı Mevleviyye. Ankara: AKM Yay. 312-314.

 

Resim ve Minyatür Bulunmamaktadır.

Bestelenmiş Eser Bulunmamaktadır.

Seslendirilmiş Eser Bulunmamaktadır.