KÂTİBÎ, Mustafa

(d.?/?-ö.1078/1667-1668)

divan şairi

 

Asıl adı Mustafa’dır. Saraybosnalıdır. Mevlevî tarikatına mensuptur. Hızlı yazı yazdığı için şiirlerinde Kâtibî mahlasını kullanmıştır. Yenişehir’de 1078 / 1667-1668’de vefat etmiştir. (Özcan1989: 688, Genç 2000: 459)

Kaynaklarda Divan'ı olduğu kayıtlıdır. (Çapan 2005: 508; Genç 2004, 402)

Kaynakça

Ali Enver (1309). Semâhane-yi Edeb. İstanbul: Âlem Matbaası. 210-211.

Çapan, Pervin (2005). Mustafa Safâyî Efendi Tezkire-i Safâyî (Nuhbetu’l-Âsâr Min Fevâ’idi’i-Eş’âr) İnceleme-Metin-İndeks. Ankara: AKM Yayınları. 507-508.

Genç, İlhan (2000). Tezkire-i Şuarâ-yı Mevleviyye. Ankara: AKM Yay. 459.

Genç, İlhan (2004). “Kâtibî”. Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C. 5. Ankara: AKM Yay. 402.

Müstakimzâde Süleyman Sadeddin (2000). Mecelletü’n-nisâb fi’n-niseb ve’l künâ ve’l-elkâb. Ankara: (Tıpkıbasım) KB. Kütüphaneler Genel Müdürlüğü. 362a.

Kurnaz, Cemal - Mustafa Tatçı. (2001). “Kâtibî ”. Nail Tuman T uhfe-i Nâilî. Ankara: Bizim Büro Yay. C. II. 836.

Özcan, Abdülkadir (1989). Şeyhî Mehmed Efendi Şakaik-i Nu’maniye ve Zeyilleri Vekayiü’l-Fudalâ I. İstanbul: Çağrı Yay. 688.

DOÇ. DR. İBRAHİM HALİL TUĞLUK
Madde Yazım Tarihi: 02.09.2014
Güncelleme Tarihi:

Eserlerinden Örnekler


Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün

Mestâne mey-i ‘aşkla ben cûş edebilsem

Ol hâlet ile ‘aklı ferâmûş edebilsem

 

Feyz-i himem-i merd-i Hudâ gelse yetişse

Pend-i hikemin cânım ile gûş edebilsem 

Genç, İlhan (2000). Tezkire-i Şuarâ-yı Mevleviyye. Ankara: AKM Yay. 459.

 

Resim ve Minyatür Bulunmamaktadır.

Bestelenmiş Eser Bulunmamaktadır.

Seslendirilmiş Eser Bulunmamaktadır.