EDÎB, Deviş Edîb

(d.?/?-ö.?/?)

Divan şairi

 

Konya Mevlânâ dergâhında aşçıbaşı olan Cafer Dede’nin terbiyesinde yetişmiş Mevlânâ dergâhında ikamet etmiştir. Şiirleri ve tasavvufi eserleri vardır. 1050/ 1640-41 civarında vefat etti (Genç 2000: 44). Esrar Dede şiirleri ve eserleri olduğunu söylese de bu şiirler ve eserler elimizde mevcut değildir.
Sadettin Nüzhet Ergün, Türk Şairleri’nde Veled Çelebi’ye ait bir mecmuada Mevlevi Edîb Osman başlığıyla bazı gazeller kayıtlı olduğunu belirtir ve bu şiirlerin Edîb’e ait olma ihtimalinden söz eder. Ergün, söz konusu gazellerden iki örnek verir (Ergün 1221)
 

Kaynakça

Ergün, Sadettin Nüzhet (tarihsiz). Türk Şairleri. İstanbul: C. 3. 1221.

Genç, İlhan (2000). Tezkire-i Şurâ-yı Mevleviye. Ankara: AKM Yay. 44.

Kurnaz, Cemal - Mustafa Tatçı. (2001). “Edîb” Nail Tuman Tuhfe-i Nâilî. C. I. Ankara: Bizim Büro Yayınları. 26.

DOÇ. DR. İBRAHİM HALİL TUĞLUK
Madde Yazım Tarihi: 02.09.2014
Güncelleme Tarihi:

Eserlerinden Örnekler


Fe’ilâtün Fe’ilâtün Fe’ilâtün Fe’ilün

Ferâh ü hüzni dil-i zârımızın yâr iledir

Âşıkın ağlaması gülmesi dildâr iledir

 

Sormanız bu dil-i âvâreyi benden bilmem

Niçe eyyâmdır ol zülf-i siyehkâr iledir

 

Gül-i sîr-âb iledir zînet bâgın gerçi

Revnak-ı mey-kede de dilber-i mey-hâr iledir

 

Âşık-ı zârı cüdâ itme yanından hergiz

Germi-i nerd-i mahabbet güzelim zâr iledir

 

Nice ihsân umayım dilber-i fettânımdan

Sohbeti dâim Edîbâ anın agyâr iledir 

Ergün, Sadettin Nüzhet (tarihsiz). Türk Şairleri. C. 3. 1221.
 

 

Resim ve Minyatür Bulunmamaktadır.

Bestelenmiş Eser Bulunmamaktadır.

Seslendirilmiş Eser Bulunmamaktadır.