SELÂMÎ, Selâmî Efendi

(d.?/?-ö.1080/1669)

divan şairi

 

Diyarbakır’da doğan 17. yy. şairlerinden Selâmî hakkında bilinenler oldukça azdır. Şair. 1080 / 1669’da vefat etti.
Selâmî Diyarbakırlı şair Lebîb’in bir beytinde zikredilmektedir:

Lebîbâ gel cevâb irsâl ederken şi’r-i Fennî’ye / Bir iki beyt-i müştâkâna yaz nazm-ı Selâmî’den (Beysanoğlu, 1978: 142)

Kaynakça

Beysanoğlu, Şevket (1996). Diyarbakırlı Fikir ve Sanat Adamaları. C. 1. Ankara. San Matbaası: 142.

Cunbur, Müjgan (2007), “Selâmî”. Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C. 7. AKM Yay.: 546-547.

Güner, hzl. Galip, Nurhan Güner (2003) Alî Emîrî. Esâmî-i Şu’arâ-yı Âmid. Ankara: Anıl Matbaası. 29.

Kurnaz, Cemal-Tatçı, Mustafa. (2001). “Selâmî”. Nail Tuman, Tuhfe-i Nâilî. C. I. Ankara: Bizim Büro Yay. 443.

DOÇ. DR. İBRAHİM HALİL TUĞLUK
Madde Yazım Tarihi: 02.09.2014
Güncelleme Tarihi:

Eserlerinden Örnekler


Mef’ûlü Fâ’ilâtü Mefâ’îlü Fâ’ilün
Sâkî fezâ-yı gülşene gel gül zamânıdur
Sun câm-ı la’l-fâmı bize mül zamânıdur (Ali Emiri, 2003: 29)
 

 

Resim ve Minyatür Bulunmamaktadır.

Bestelenmiş Eser Bulunmamaktadır.

Seslendirilmiş Eser Bulunmamaktadır.