DERVİŞ, Dervîş Çelebi

(d.?/?-ö.?/?)

divan şairi

 

Tezkirelerde şairin hayatı hakkında Asım’ın Zeyl-i Zübdetü’l-Eşârı’ dışında bilgi yoktur. Âsım, Divan’ından aldığını belirttiği beyitlerine yer verdi.

Kaynakça

Coşkun, Ali Osman (1987). Seyrek-zade Mehmed Âsım’ın Hayatı ve Zeyl-i Zübdetü’l-Eş’âr Adlı Eseri. Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Gazi Üniv. 67.

Kurnaz, Cemal-Tatçı, Mustafa. (2001). Nail Tuman Tuhfe-i Nâilî. C. I. Ankara: Bizim Büro Yay. 279.
 

DOÇ. DR. İBRAHİM HALİL TUĞLUK
Madde Yazım Tarihi: 26.08.2014
Güncelleme Tarihi:

Eserlerinden Örnekler


Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilün
İtmege pây-ı semendine şehinşâhın nisâr
Sözleri var hâsılı Dervîş’in incüler gibi

Fe’ilâtün Mefâ’ilün Fe’ilün
Gördügün sanma hâldür ey dil
Leb-i gevher-nisâr dilberde

Geşt idüp ravza-i behişti Bilâl
Geldi tutdı kenâr-ı Kevser’de

Coşkun, Ali Osman (1987). Seyrek-zade Mehmed Âsım’ın Hayatı ve Zeyl-i Zübdetü’l-Eş’âr Adlı Eseri. Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Gazi Üniv. 67.

 

Resim ve Minyatür Bulunmamaktadır.

Bestelenmiş Eser Bulunmamaktadır.

Seslendirilmiş Eser Bulunmamaktadır.