BAHRÎ, Şeyh Bahrî Dede

(d.?/?-ö.974/1566)

divan şairi, şeyh

 

Şeyh Bahrî Dede olarak tanındı. Melâmî şeyhlerindendir. Doğum yeri Nev’î-zâde’ye göre (Özcan 1989: 190) Edirne, Nail Tuman’a göre (2011: 90) Bursa’dır. 974/1566 tarihinde Bursa’da vefat etti. Türbesi kendi zaviyesi olan Murâdiye Tekkesi civarındadır. Tekke hâlâ ziyaret edilmektedir.

Zamanın âlimlerinden ilim öğrenen Bahrî Dede, ilk olarak Koğacı (Kovacı) Dede Dergâhı’nda, daha sonra Bursa’daki Muradiye Dergâhı’nda vaaz etti. Nev’i-zâde, Şakâyık Zeyli’nde Bahrî Dede’nin duasının nasıl makbul olduğuna dair bir anekdota yer verir (Özcan 1989: 190-191).

Kaynakça

Özcan, Abdulkadir (hzl.) (1989). Nevizâde Atâyi. Hadâiku’l-Hakayık fî Tekmiletü’ş-Şakâyık. İstanbul: Çağrı Yayınları

Tuman, Mehmet Nail (2001). Tuhfe-i Nâilî. Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

PROF. DR. FİLİZ KILIÇ
Madde Yazım Tarihi: 05.04.2014
Güncelleme Tarihi:

Eserlerinden Örnekler


Cihân-ârâ cihân içindedir arayı bilmezler

Şu mâhiler ki deryâ içredir deryâyı bilmezler

Tuman, Mehmet Nail (2001). Tuhfe-i Nâilî. Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay. 90.

 

Resim ve Minyatür Bulunmamaktadır.

Bestelenmiş Eser Bulunmamaktadır.

Seslendirilmiş Eser Bulunmamaktadır.