DERÛNÎ

(d.?/?-ö.1060/1650)

divan şairi

 

Vardar Yenicesi’nden olan şairin doğum tarihi bilinmemektedir. Kalem ehli zümresindendir. Mevlevi tarikatına mensuptur. Yusuf Sineçâk’ın hizmetlerinde bulunmuş ve sohbetlerine devam etmiştir. Hasan Çelebi, ilim konusundaki eksikliği ile beraber, muhâsebedeki becerisine dikkat çekmiştir. Farsçayı iyi bilmediği hâlde Farsça bir lügat yazmaya çalışması, hatta Kemalpaşazâde’nin Dekaiku'l-Hakâik’ini redde cesaret etmesini dikkate değer bulmuştur. (Sungurhan, 301) Ahdî ise Farsçasının iyi olduğunu nakleder. 1060 / 1650 civarında vefat etmiştir. Sicill-i Osmanî’de vefat tarihi III. Murad devri ortaları (1574-1595) olarak gösterilmiştir. (Mehmed Süreyya, 1996: 410)
Ahdî’ye göre şiiirleri güzeldir.

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1998). Mehmed Süreyyâ  Sicill-i Osmânî (Yâhud Tezkîre-i Meşâhir-i Osmânî). - Osmanlı Ünlüleri.C.2. (yeni yazıya akt. Seyit Ali Kahraman). İstanbul: KB-Tarih Vakfı Ortak Yay. 410.

Genç, İlhan (hzl.) (2000). Esrar Dede Tezkire-i Şu’arâ-yı Mevleviyye: İnceleme-Metin. Ankara: AKM Yay.
Kılıç, Filiz (hzl.)(1994). Meşâirü'ş-Şuara, İnceleme-Tenkitli Metin.Doktora Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi. 255.
Kurnaz, Cemal ve M. Tatçı (hzl.)(2001). Mehmed Nâil Tuman Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay. 275.
 Riyazî Mehmet Efendi, Riyazü'ş-Şuarâ. Milli Kütüphane. Nu: 06 Hk 1275. vr. 49a.
Solmaz, Süleyman (hzl.)(2005). Ahdî ve Gülşen-i Şuarâsı (İnceleme-Metin). Ankara: AKM Yay. 303-304.
Sungurhan, Aysun. Kınalızâde Hasan Çelebi-Tezkiretü’ş-Şuarâ. ekitap.kulturturizm.gov.tr. (http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-219122/h/tsmetina.pdf . 301)
Şemsettin Sami (1306/1894). Kâmusu’l-A’lâm. C. III. İstanbul. Mihran Matbaası. 2136.
 

DOÇ. DR. İBRAHİM HALİL TUĞLUK
Madde Yazım Tarihi: 03.03.2014
Güncelleme Tarihi:

Eserlerinden Örnekler


Işkun sipâhına olalı dil konak yiri
Dâg-ı gamun tenümde olupdur ocak yiri

Terk itse mâl ü mülki Derûnî aceb degül
Külhanda dahi bulmıya mı bir yatak yiri

Solmaz, Süleyman (hzl.)(2005). Ahdî ve Gülşen-i Şuarâsı (İnceleme-Metin). Ankara: AKM Yay. 304.

 

 

Resim ve Minyatür Bulunmamaktadır.

Bestelenmiş Eser Bulunmamaktadır.

Seslendirilmiş Eser Bulunmamaktadır.