Ârif, Ali Efendi

(d.?/?-ö.1100/1688)

divan şairi

 

Ârif Ali Efendi, Eskişehirlidir. Şeyhülislam Ankaravî Mehmed Efendi’den mülâzım olmuş, bazı medreselerde müderrislik yapmış, kırk akçelik medreseden mazul olduktan olduktan sonra Rumeli’de bazı kazalarda kadı olarak görev yapmıştır. 1110 /1688’de vefat etmiştir. Sicill-i Osmani’de Eskişehir kadılığı yaparken vefat ettiği kayıtlıdır (Mehmed Süreyya 1996: 310).

Şiirleri ile ilgili herhangi bir bilgi yoktur.

Kaynakça

Abdulkadiroğlu, Abdülkerim (1985). Nuhbetü’l-Âsâr li-Zeyl-i Zübdetü’lsi-Eş’âr. Gazi Üniv. Yay. 314.

Akbayar, Nuri- Kahraman, Seyit Ali, (1996). Mehmed Süreyya Sicill-i Osmânî. A C. 1. İstanbul: Tarih Vakfı Yay. 310.

Ergün, Sadeddin (tarihsiz). Türk Şairleri. C. 1. 65.

İnce, Adnan (2005). Tezkiretü’ş-Şu’arâ Sâlim Efendi. Ankara. AKM Yay. 480-481.

Kurnaz, Cemal-Tatçı, Mustafa. (2001). Tuman, Nail Tuhfe-i Nâilî. “Abdî”. C. II. Ankara: Bizim Büro Yay. 602.

Müstakimzâde Süleymân Sadeddîn, Mecelletü’n-Nisâb fî’n-Neseb ve’l-Künâ ve’l-Elkâb, Süleymaniye Kütüphanesi Halet Efendi 307b.

Özcan, Abdulkadir (1989). Şakaik-i Nu’mâniye ve Zeyilleri, Vekayiü’l-Fudalâ II-III Şeyhî Mehmed Efendi. İstanbul: Çağrı Yay. 58.

DOÇ. DR. İBRAHİM HALİL TUĞLUK
Madde Yazım Tarihi: 07.01.2014
Güncelleme Tarihi:

Eserlerinden Örnekler


Mefâ’îlün mefâ’îlün Mmefâ’îlün mefâ’îlün

Açıp sîb- i zenehdânın ki ey cânâ ne örtersin

Yemezler bâg-ı hüsnün mîvesin cânâ ne örtersin

İnce, Adnan (2005). Tezkiretü’ş-Şu’arâ Sâlim Efendi. Ankara. AKM Yay. 481.

 

Resim ve Minyatür Bulunmamaktadır.

Bestelenmiş Eser Bulunmamaktadır.

Seslendirilmiş Eser Bulunmamaktadır.