ABDÎ

(d.1118/1706-07-ö.1183/1769-70)

divan şairi

 

Şair, İstanbul’da 1118 /1706-07’de doğdu. 1144 /1731-32’de medrese eğitimine başladı. Sırayla Küdüs, Şam, Medine kadılıklarında bulundu. 1180 / 1766-67'de İstanbul kadılığına atandı. Son olarak Ordu kadılığı görevinde bulundu. 1183 / 1769-70’de İsakçı’da (Romanya’nın Dobruca Bölgesi’nde Tulça İli’nin bir ilçesi) vefat etti ve burada defnedildi. 

Fatîn, ilim ve faziletiyle beraber iyi bir şair olduğunu ve birçok şiirinin bulunduğunun rivayet edildiğini belirtir, ancak bir beytinden başka şiirine tesadüf edilmediğini kaydeder (Çiftçi: 297).

Kaynakça

Çiftçi, Ömer (hzl.). Fatîn Davud-Hâtimetü’l-Eş‘âr.(http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10736,metinpdf.pdf?0 297.)

Şemseddin Sami (1311). Kâmusu’l-A’lâm. C.4. İstanbul: Mihrân Matbaası. 3115.

Kurnaz, Cemal- M. Tatçı (hzl.) (2001).  Nail Tuman Tuhfe-i Nâilî. “Abdî”. C. II. Ankara: Bizim Büro Yay. 644.

DOÇ. DR. İBRAHİM HALİL TUĞLUK
Madde Yazım Tarihi: 06.01.2014
Güncelleme Tarihi:

Eserlerinden Örnekler


Târih

 

 

Abdiyâ târîh-i mihrin dedi ehl-i arş u ferş

Moskov’ı kıldı müdemmer seyf-i Sultân Mustafâ

Çiftçi, Ömer. Fatîn Davud-Hâtimetü’l-Eş‘âr. (http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10736,metinpdf.pdf?0 297.)

 

Resim ve Minyatür Bulunmamaktadır.

Bestelenmiş Eser Bulunmamaktadır.

Seslendirilmiş Eser Bulunmamaktadır.